ทำดี…ย่อมได้ดี แต่บางทีก็ไม่ได้หัวใจ จงอย่ารักเขามากเกินไป จนไม่สนใจความสุขɤองตัวเอง

การที่ถูกนอกใจ… มันมักเกิดจากการที่คนหนึ่งอ่อนแอเกินกว่าจะรักษาคำพูดต่อคนที่ตนรักได้
ขาดเขาเราอยู่ได้ ยิ่งเป็นคุณแม่ ยิ่งรู้สึกแย่กว่าหลายเท่า ถ้ามีแต่เรา คงเดินออกจากชีวิตเขาง่ายกว่านี้
และพอยิ่งมีลูก ยิ่งทำให้เราตัดสินใจเดินออกมาจากเขาได้ยากมากยิ่งขึ้น

สำหรับปัญหาหย่าร้างในวันนี้… การนอกใจ มักเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ บางคนใช้ความอดทน แลกคนหลายใจให้กลับมา บ้างตัดปัญหา เ จ็ บ แล้วจบ ดีกว่าคบไประแวงไป และมีอีกมากมายที่ยอมแลกความสุขแบบน้อยนิด โดยเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลก หลอกตัวเองไปวันๆ ว่า ความดีจะชนะทุกสิ่ง ที่จริงกว่าก็คือ ทำดีได้ดี แต่บางทีอาจไม่ได้หัวใจ อย่ารักเขามากไปจนไม่สนใจความสุขของตัวเอง

สาเหตุที่สถาบันครอบครัวมีปัญหาแตกแยกหย่าร้างสูง มีสาเหตุเกิดจาก 4 ข้อนี้ส่วนใหญ่

1. ข า ด ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ จ ริ ง ใ จ ต่ อ กั น
รักกันแรกๆก็เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามัน พอมาเป็นสถาบันครอบครัว ความรักนั้นจืดจางลงไปตามวันเวลา ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องซ่อนเร้นระหว่างกัน แทนที่จะรักเดียวใจเดียว ก็เป็นรักคนเดียว แต่ว่ามีคนอื่นสำรองเอาไว้ มนุษย์เรานั้นทันทีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเค้าลาง ร้ า ย มันก็เริ่มต้นแล้ว

2. ข า ด ค ว า ม อ ด ท น ที่ จ ะ ร่ ว ม สุ ข ร่ ว ม ทุ ก ข์ ด้ ว ย กั น
พอเริ่มอยู่กินกันไปด้วยกัน ก็เริ่มมีปัญหาชีวิตคู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม อยู่ร่วมกันแล้วมีแต่ความทุกข์ มีแต่ปัญหา มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายใจ ซึ่งในขณะที่ใช้ชีวิตโสดไม่เป็นอย่างนั้นก็เริ่มรับไม่ได้ พอรับไม่ได้ แล้วสั่งสมหมักหมมมากเข้า ก็เกินขีดอดทน สุดท้ายก็เลิกร้างห่างเหินกันไป ต่างคนต่างไปทางใครทางมัน

3. ข า ด ก า ร เ รี ย น รู้ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น
ยิ่งเวลายู่ด้วยกันแล้วพอมีปัญหาแทนที่จะยืดหยุ่น แทนที่จะมีการปรับตัว แทนที่จะมีการให้โอกาส ต่างฝ่ายต่างก็ถือเอาอัตตาหรือตัวตนของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมฟังกัน เมื่อไม่ยอมยืดหยุ่น ต่างคนก็ต้องต่างไป ทางใครทางมันเช่นเดียวกัน

4. ข า ด ก า ร เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น แ ล ะ กั น
เมื่อปัญหา ไม่ยอมเจรจาสันติภาพ ใช้วิธีนิ่ง ใช้วิธีนินทา ใช้วิธีสร้างโลกของตัวเองซ้อนขึ้นมาในโลกของครอบครัว เมื่อไม่สื่อสารกัน ปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหา สุดท้ายเมื่อเหตุการณ์รุนแรงถึงที่สุด ก็ต้องเลิกรากันไป หลายคนที่เลิกร้างกันไป ไม่ใช่หมายความว่าไม่รักกัน แต่ขาดการเจรจาหรือขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน

ดังนั้น ถ้าเขายังไม่สามารถกลับมารักเดียวใจเดียวได้ คุณก็ต้องรักตัวเอง ด้วยการหาทางรอดให้ตัวเอง คือถอยออกมา

Facebook Comments

แบ่งปัน