สวดมuต์ตอนเช้ๅ เเค่ 5 นๅที เสริมสิริมงคล ชีวิตคุณรๅบรื่น สุขสมหวังตลอดทั้งวัu

ธรรมะจะเป็นพี่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฎิบัติตาม ธรรมะก็ไม่เกิดผล มนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่ง บางครั้งเราสวดเอง บางครั้งเราเป็นผู้ฟัง จุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเรา เช่น บทสวดมงคลสูตร จะทำให้เราเข้าในเรื่องมงคลในพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นแหละ คือ มงคลแห่งชีวิตของเรา

ก่อนที่จะสวดมนต์ยามเช้านั้น เพื่อนๆควรหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที

เริ่มต้น
กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

Facebook Comments

แบ่งปัน